Bestuurstyl in Coram Deo

Die NG Kerk in Risiville & Drie Riviere in Vereeniging

Só bestuur ons Coram Deo

Om die gemeente so effektief as moontlik te bestuur, werk ons op die volgende manier:

 • Ons kies lidmate (maksimum 15) om deel te wees van die kernleiers (kerkraad). Hulle vergader dan maandeliks om  besluite te neem, te organiseer en toe te sien dat die ons visie al meer in die praktyk bereik word. Tydens hierdie vergadering word saam gebid, bestuursbesluite geneem en ‘n lang tyd spandeer aan oop gesprekke oor sake wat die gemeente raak (indaba).
 • Die kerkraad het ‘n verkleinde werksvorm met gedelegeerde magte, die dagbestuur. Enersyds moet hulle alle persooneelsake hanteer. Andersyds moet hulle spoedeisende sake (in opdrag van en met verslag aan die kerkraad) afhandel.
 • Die kerkraad is egter nie die enigste leiers in die gemeente nie. Die leiers van bedieninge en kleingroepe word erken as die breë leiersgroep van die gemeente. Daarom word hulle betrek in visionering en beplanning.
 • Die bedieninge in Coram Deo word as selfstandige werksgroepe hanteer. Daarom kan hulle hul bediening self beplan, befonds, bedryf en evauleer. Fondse wat hulle genereer word ook as trustfondse gesien en deur hulle hanteer – sonder direkte beheer daaroor deur die kerkraad.
 • Om die werk in die gemeente so effektief as moontlik te laat verloop, het ons voltydse werkers wat die bediening in die gemeente fasiliteer. Hierdie span bestaan tans uit die leraar, die administratiewe bestuurder, ‘n tuinbestuurder en ‘n skoonmaker. Die leraar is die spanleier en verantwoordelik vir toesig oor die werk van die ander personeel, asook vir hulle beroeps- en persoonlike ontwikkeling.
 • Die finansies en administrasie van Coram Deo word (onder begeleiding van ‘n betaalde ouditeur en sy span) vanuit die kerkkantoor bestuur. Geouditeerde state word  maandeliks aan die kerkraad voorgelê vir goedkeuring.
 • Die leraar se taak is om die gemeente te begelei in die ontginning van die Woord en in hulle toerusting vir bediening. Hierbenewens is hy ook verantwoordelik vir visionering vir en oorhoofse koördinering van die gemeentelewe.
 • Die lidmate is verantwoordelikheid vir hulle eie geloofslewe, en daarom om bestaande geleenthede aktief te benut vir hulle eie opbou en versorging; om die leiers bewus te maak van hulle spesifieke behoeftes; om hulle unieke bydrae tot die op- en uitbou van die gemeente te maak; en om die gemeente finansieel te help versorg. 

só bestuur ons die finansies van Coram Deo

Die bestuur van die finansies van Coram Deo is enersyds vir ons ‘n geloofsaak. Daarom beplan en werk ons vanuit die beginsel dat die fondse beskikbaar is om die gemeente op en uit te bou. En ‘n verskil in die wêreld te maak.

Andersyds is dit ‘n praktiese saak wat vereis dat ons die fondse nugter en verantwoordelik moet bestuur. Sodat dit op die beste moontlike manier gebruik word en dit die bediening in die gemeente volhoubaar maak.

Daarom word die finansies bestuur op grond van die volgende riglyne:

 • Alle inkomste word in die sentrale fonds van die gemeente gedeponeer en aangeteken volgens erkende rekenkundige vereistes.
 • Indien fondse deur ‘n spesifieke bediening ingesamel is, of as iemand spesifiek tot ‘n bediennig bydra, word hierdie inkomste geallokeer aan ‘n trustrekening wat in die sentrale fond bestaan vir daardie bediening.
 • Die leierskap (kerkraad) besluit op grond van ‘n begroting, spesifieke besluite en onmiddellike nood waaraan fondse uit die sentrale fonds bestee word. Bedieninge het die vryheid en verantwoordelikheid om hulle fondse aan te wend vir die doel waarvoor die bediening bestaan. Indien hulle ekstra fondse kortkom, kan hulle dit van die leierskap aanvra. 
 • Om die nodige kontrole oor inkomste en uitgawes te doen, is ‘n ouditeursfirma ingekontrakteer elke maand die inkomstes en uitgawes te oudit – sowel as om ‘n jaarlikse oudit van die gemeentelike finanasies te doen. Hulle taak is verder om kritiese vrae oor sisteme, inkomstes en uitgawes te vra. En dan die kerkraad te bedien met raad oor hoe om die finansies van die gemeente so gesond as moontlik te hou.
 • Die leierskap hou toesig oor die vloei van finansies deur by elke vergadering die vorige maand se ouditeursverslag in behandeling te neem en te besluit of dit goedgekeur word. Hierdie verslag gee aan die een kant die werklike syfers van innkomstes en uitgawes (netto en kumulatief). Aan die ander kant gee dit grafieke wat die kerkraad in staat stel om enige tendense in inkomstes en uitgawes vroegtydig te identifiseer. En betyds daaraan te gee.
 • Die primêre bron van inkomste is gemeentelede se tiendes en offergawes (sien meer daaroor deur hier te kliek). Hoewel dit nie ‘n standaard item op die program van die gemeente is nie, kan spesiale projekte aangepak word om die finansies aan te vul.

Beide die bymekaarbring en besteding van die finansies is en bly vir ons ‘n geloofsaak – een wat ons met nugterheid en vertroue op die Here moet bestuur.