Só glo ons in Coram Deo

Die NG Kerk in Risiville & Drie Riviere in Vereeniging

Vanuit ware geloof, en op grond van die inhoud van die Bybel, is ons verbind tot sekere kernwaarhede wat ons lewe rig en wat ons bely as die inhoud van ons geloof:

God, die Vader

Ons glo dat die God van die Bybel die enigste ware God is en dat Hy die Skepper van die heelal is. Uit sy Woord, ken ons Hom as die ewige, almagtige, alomteenwoordige en heilige God. Ons ken Hom ook as die liefdevolle God: die een wat die mens so lief het dat Hy in Jesus Christus mens geword en in Hom alles gedoen het wat nodig is om mense met Hom te versoen. Deur geloof word ons sy kinders en leer ken ons Hom op ‘n persoonlike vlak as ons Hemelpa.

Die Heilige Gees

Ons glo dat die Heilige Gees (na die hemelvaart van Christus) aan gelowiges gegee is om ons in die volle waarheid te lei en ons voortdurend bewus te hou van Jesus Christus. Hy oortuig ons van sonde en wek in ons die nuwe lewe wanneer ons tot geloof kom. Hy gee aan ons die krag en leiding om die nuwe lewe te leef waarvoor ons geroep is. Ons glo ook dat Hy elke gelowige met geestelike gawes bemagtig sodat ons bydrae kan maak in die op- en uitbou van die kerk van Christus op aarde.

Die Mens

Ons glo dat daar in elke mens ‘n diep hunkering na God is, maar dat sonde (soos gedefinieer in die Bybel) voorkom dat ons in ‘n persoonlike verhouding met die lewende God kan staan. Dis eers wanneer die mag van sonde in ons lewe gebreek is dat hierdie verhouding kan herstel. En dít gebeur net op een manier: wanneer ons tot ware geloof kom in Jesus Christus as die Verlosser en Koning van ons lewe.

Ons glo dat ons deur geloof deel gekry het aan Jesus se sterwe en opstanding en dat ons daarom eendag (soos Hy) uit die dood sal opstaan met ‘n nuwe (verheerlikte) liggaam. Ons glo dat ons deur Christus deel gekry het aan die ewige lewe, dat iets daarvan nou reeds in ons lewe manifesteer en dat ons na die opstanding vir altyd in die volkome vorm van hierdie nuwe soort lewe sal leef.

Die Kerk

Ons glo dat alle ware gelowiges deel is van die een, algemene Christelike kerk – ‘n unieke gemeenskap (familie/huisgesin) van volgelinge van Jesus wat aan mekaar behoort; ‘n opbouende en ondersteunende rol in mekaar se lewe speel; en saam met mekaar ‘n verskil maak in die wêreld waarin ons leef. Ons glo dat die kerk van Christus beslag kry in kleiner gemeenskappe (gemeentes) waaraan ons moet behoort as deel van ons geloofslewe. Hierdie gemeentes is volledig kerk en funksioneer op plaaslike vlak as die liggaam van Christus. Daarom is die gemeentes die primêre plek waar ons in ons geloofslewe gevorm en opgebou word.

Jesus Christus

Ons glo dat Jesus Christus die eniggebore Seun van God is wat as mens gebore is deurdat Maria op bonatuurlike manier swanger geword het. Hy het op aarde (deur sy lyding onder Pontius Pilatus, deur sy sterwe aan ‘n kruis op Golgota en deur sy liggaamlike opstanding op die derde dag) alles gedoen het wat nodig is dat ons van sonde vergewe kan word, dat ons verhouding met God herstel kan word, en dat ons ‘n nuwe lewe kan hê. Na sy opstanding uit die dood het Hy opgevaar na die hemel waar Hy nou aan die regterhand van God (die almagtige Vader) sit. Vandaar sal Hy eendag terugkom om almal (die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het) te oordeel. Ons glo dat die opgestane en lewende Jesus Christus die Here en Koning van ons lewe is aan wie ons gehoorsaamheid verskuldig is.

Die Bybel

Ons glo dat die Bybel die Woord van God is. Dit is vir ons die gesagvolle en primêre bron waaruit ons:

  • God leer ken as die drie-enige God: Vader, Seun en Heilige Gees,
  • Onsself leer ken as sondige, gebroke mense wat nuut gemaak word deur die werk van Christus,
  • Ontdek wat nuwe/ware lewe volgens God se ontwerp is en hoe ons dit deur ons verbondenheid aan Christus kan leef, en
  • Ontdek hoe om hierdie ware lewe te leef vanuit ons herstelde verhouding met God, dit is, as ‘n lewe voor en vir Hom (Coram Deo).

Daarom speel die Bybel ‘n belangrike rol in ons geloofslewe en word dit deur God gebruik om ons in ons geloofslewe op te bou.

Geloof

Ware geloof is vir ons ‘n diep oortuiging en sekerheid dat God die Koning van die heelal is en dat Hy aan ons persoonlik alles skenk wat Hy in Christus vir ons bewerk het. Geloof kom tot stand deur die werk van God se Gees in ons hart… en deur ons keuse om aan Jesus vas te klou as die enigste weg tot ‘n herstelde verhouding met God. Dit kom tot uitdrukking in, en is dit die diepste dryfveer agter, die nuwe lewe wat ons leef.

Nuwe lewe

Ons glo dat God ons (deur ons geloof in Christus) finaal en volkome vergewe van sonde, PLUS eens en vir altyd klaarspeel met die skuld wat ons gedra het as gevolg van ons sonde. Daarom kan ons nou in ‘n persoonlike en intieme verhouding met die God van die heelal leef. Tegelykertyd is hierdie vergifnis en vryspraak vir ons die begin van ‘n nuwe lewe – een waarin ons al meer groei om soos Christus te word en een waarin ons voor en vir God (Coram Deo) leef.